Zapytanie o udzielenie informacji o cudzoziemcu z Krajowego Rejestru Karnego

Niekaralność dla osoby fizycznej - cudzoziemca.

Request for information about the person with KRK for a foreigner

Pobierz oryginalny dokument uznawany przez wszystkie urzędy i instytucje.

Download the original document recognized by all offices and institutions

Dla dokumentu z KRK możesz dodatkowo pozyskać tłumaczenie na język obcy oraz klauzule apostile lub legalizację.
For a document from KRK, you can additionally obtain a translation into a foreign language as well as apostile or legalization clauses

[…]

Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego

Niekaralność dla podmiotu zbiorowego - firmy np Sp. z o.o.

Pobierz oryginalny dokument uznawany przez wszystkie urzędy i instytucje.

Dla dokumentu z KRK możesz dodatkowo pozyskać tłumaczenie na język obcy oraz klauzule apostile lub legalizację

[…]

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

Niekaralność dla osoby fizycznej

Pobierz oryginalny dokument uznawany przez wszystkie urzędy i instytucje.

Dla dokumentu z KRK możesz dodatkowo pozyskać tłumaczenie na język obcy oraz klauzule apostile lub legalizację

[…]