Polityka prywatności serwisu

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE: ekrk.waw.pl

(https://ekrk.waw.pl/)

§1 WSTĘP

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności ze względu na treść nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”. W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych w związku z korzystaniem z Serwisu ekrk.waw.pl

Akceptując niniejszą Politykę prywatności wyrażasz zgodę na zasady przetwarzania swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, opisane w niniejszym dokumencie

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych (dalej „Administrator”) na niniejszej stronie internetowej jest Wiesław Mierzwa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MIERZWA WIESŁAW MIERZWA GROUP, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Lipowa 32, 41-200 Sosnowiec; adres do doręczeń ul. Lipowa 32, 41-200 Sosnowiec, identyfikujący się numerem NIP: 6441681239;

§2 DEFINICJE

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

 1. Administratorze – należy przez to rozumieć Administratora Danych osobowych – Wiesława Mierzwę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MIERZWA WIESŁAW MIERZWA GROUP, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Lipowa 32, 41-200 Sosnowiec; adres do doręczeń ul. Lipowa 32, 41-200 Sosnowiec, identyfikujący się numerem NIP: 6441681239;

 2. Polityce – należy przez to rozumieć Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w Serwisie: ekrk.waw.pl (https://ekrk.waw.pl/)

 3. Danych Osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 4. Przetwarzaniu Danych Osobowych – należy przez to rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 5. Profilowaniu – należy przez to rozumieć dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

 6. Podmiocie Przetwarzającym należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

 7. Serwisie – należy przez to rozumieć stronę internetową działającą pod adresem https://ekrk.waw.pl/

 8. Urządzeniu – należy przez to rozumieć elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 9. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę, która korzysta z Serwisu;
 10. Plikach Cookies, ciasteczkach – należy przez to rozumieć pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis, zapisywane na urządzeniu Użytkownika,  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, używane m.in. do identyfikacji i zliczania przeglądarek i urządzeń używanych do odwiedzania Serwisu – więcej informacji o Plikach Cookies znajdziesz w § 5 poniżej

§3 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO poniżej znajdą Państwo informacje niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

 2. Dane osobowe w Serwisie są przetwarzane z zachowaniem warunków szczególnej staranności dla poszanowania prywatności Użytkowników i mogą być wykorzystywane w następujących celach:

  1. przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora na podstawie zgody Użytkownika (podstawa art. 6 ust.1 lit. a RODO);

  2. przyjęcia oraz wykonania złożonego przez Użytkownika zamówienia – wykonania usługi (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);

  3. świadczenia na rzecz Użytkowników przez Administratora usług (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);

  4. wtórnego wykorzystania informacji publicznej, zgodnie z art. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352 z późn. zm), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO);

  5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktu między Użytkownikiem a Administratorem, dla celów statystycznych związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w Serwisie, dla oceny zainteresowania usługami oferowanymi za pośrednictwem Serwisu, ulepszania jego zawartości oraz ulepszania usług za jego pośrednictwem – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO);

  6. oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO);

 3. W związku z korzystaniem z Serwisu Administrator przetwarza lub może przetwarzać odnośne kategorie Danych Osobowych Użytkownika, które użytkownik podaje dobrowolnie podczas wypełnienia formularza:

  1. Imię;

  2. Nazwisko;

  3. adres e-mail;

  4. nr telefonu komórkowego;

  5. dane zamieszczone w Formularzu zamówienia:

   1. Dane zleceniodawcy (nazwa firmy; dane osoby do kontaktu: imię; nazwisko; adres: województwo, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer, lokal, telefon; nr NIP; e-mail;)

   2. Dane do faktury VAT (nazwa firmy; dane osoby do kontaktu: imię; nazwisko; adres: województwo, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer, lokal, telefon; nr NIP; e-mail;)

   3. Dane do wysiłki (nazwa firmy; dane osoby do kontaktu: imię; nazwisko; adres: województwo, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer, lokal, telefon; nr NIP; e-mail;)

   4. Dane o rodzaju wysyłki;

   1. Dane szukanego podmiotu (nazwa szukanego podmiotu; informacja o rodzaju rejestru w, którym zarejestrowany jest szukany podmiot – rejestr przedsiębiorców; – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; numer KRS szukanego podmiotu; informacje o rodzaju odpisu z rejestru; informacja o kwocie należnej za uzyskanie odpisu z rejestru; informacja o ilości wydanych odpisu(ów) z rejestru szukanego podmiotu; informacja o dacie wydania odpisu(ów) z rejestru szukanego podmiotu).

 1. Podczas korzystania ze Serwisu niektóre Dane Osobowe są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora Serwisu dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

 1. nazwę dostawcy dostępu do Internetu;
 2. adres IP;
 3. wersję oprogramowania przeglądarki;
 4. system operacyjny komputera;
 5. logi systemowe;
 1. Dane Osobowe Administrator udostępni wyłącznie osobom przez niego upoważnionym przez do Przetwarzania Danych Osobowych, współpracujących z Administratorem, w ramach wykonywania obowiązków powierzonych przez Administratora, którym administrator zlecił w jego imieniu wykonanie czynności wiążących się z koniecznością przetwarzania danych osobowych (Podmioty Przetwarzające). Administrator korzysta z następujących kategorii podmiotów przetwarzających:

  1. podmiotom świadczącym usługi hostingowe,

  2. podmiotom świadczącym usługi kurierskie, spedytorskie lub pośredniczącym w świadczeniu tych usług;

  3. podmiotom świadczącym usługi księgowe;

  4. pomiotom świadczącym w sposób profesjonalny pomoc prawną;

 2. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazane poza teren Unii Europejskiej/EOG (europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. mogą być przekazane do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google) z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług Google takich jak Gmail, Dysk, Google+. Administrator informuje, że w przypadku przesyłania danych z EOG do innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych, Google przestrzega przepisów prawa zapewniających analogiczny poziom ochrony w stosunku do przepisów Unii Europejskiej. Zgodnie ze złożonym przez Google oświadczeniem dotyczącym Tarczy Prywatności Google przestrzega zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii. W tym oświadczeniu firma Google, Google LLC oraz należące do niej podmioty zależne na terenie USA potwierdzają, że przestrzegają zasad ochrony prywatności zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności. Firma Google ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe udostępniane podmiotom zewnętrznym na zasadach tzw. dalszego przekazywania danych w celu ich zewnętrznego przetwarzania w imieniu firmy Google, zgodnie z treścią sekcji „Informacje udostępniane przez Google”. Aby uzyskać więcej informacji o programie Tarcza Prywatności i zapoznać się z oświadczeniem firmy Google, wejdź na stronę programu Tarcza Prywatności. Google zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia Danych Osobowych klientów za pomocom wzorcowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu przez Google wzorcowych klauzul umownych można znaleźć na stronie privacy.google.com/businesses.

 3. Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem (do czasu realizacji zamówienia – Administrator po 30 dniach od wykonania zamówienia usuwa, niszczy lub zawraca Użytkownikowi dane uzyskane w związku z realizacją zamówienia – dane uzyskane z rejestrów, pozostawiając jedynie dane związane ze złożeniem przez Użytkownika zamówienia) lub do czasu zakończenia świadczenia usług na rzecz Użytkownika, a także po upływie tego terminu w celach:

  1. dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w związku z wykonywaniem umowy (zamówienia), co do zasady terminy te ograniczone są okresami przedawnienia roszczeń wynikającymi z przepisów ogólnych, z tym jednak zastrzeżeniem, że w praktyce okres przetwarzania danych może okazać się dłuższy w związku z toczeniem się postępowania – sądowego, egzekucyjnego;

  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  3. marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest:

  1. dobrowolne – na etapie korzystania z Serwisu;

  2. warunkiem złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu;

W przypadku niepodania przez Użytkownika danych osobowych:

  1. Administrator może odmówić przyjęcia i wykonania zamówienia;

  2. Administrator nie będzie mógł się skontaktować Użytkownikiem i odpowiedzieć na pytania skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszonego w Serwisie.

 1. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

§4 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora Użytkownikowi przysługuje prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii – w szczególności dla uzyskania informacji o celach przetwarzania danych, kategoriach i przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowania tych danych oraz kryteriach ustalania powyższego okresu, uzyskania kopii danych osobowych w formacie podanym jak poniżej;

 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych) – jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia danych niepełnych;

 3. do usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym” – polega na żądaniu usunięcia niektórych lub wszystkich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych nie jest już niezbędne dla osiągnięcia celu dla którego zostały uzyskane, Użytkownik wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wniósł sprzeciw do wykorzystywania jego danych, jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane muszą zostać usunięte celem spełnienia nakazu określonego zachowania się na podstawie przepisów prawa,

 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – pamiętaj, że zgłoszenie żądania, do momentu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych usług, z których korzystanie wiąże się z przetwarzaniem danych objętych żądaniem;

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących usług oferowanych przez Administratora, będzie oznaczać sprzeciw klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach;

 2. do przenoszenia danych – poprzez prawo żądania udostępnienia swoich danych przez klienta celem ich przeniesienia na inny podmiot, ewentualnie do wyraźnego polecenia ich przeniesienia przez Administratora na podmiot trzeci;

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw wynikających z RODO do ochrony danych osobowych;

 2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – przy czym cofnięcie jest skuteczne od momentu wycofania zgody, nie wpływa na dokonywanie przez Administratora przetwarzania danych zgodnie z prawem, przed jego dokonaniem. Cofnięcie nie oznacza ponoszenia negatywnych konsekwencji, wiąże się jednak z uniemożliwieniem korzystania z usług Administratora, ponieważ Administrator może przetwarzać dane wyłącznie za zgodą.

W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień Użytkownik jest proszony o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora lub o skorzystanie z formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

§ 5 PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;
  4. popularyzacji działalności Administratora za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Mechanizm cookies „sesyjnych” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Mechanizm cookies „stałych” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla użytkowników strony internetowej, nie jest możliwe w szczególności przedostanie się tą drogą wirusów/innego złośliwego oprogramowania.

 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 10. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

 11. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 13. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej dedykowanej dla przeglądarki internetowej, z jakiej korzystasz, przykładowo:

  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

§7 ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

  1. Polityka prywatności może ulec zmianie.
  2. Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinie, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: zlecenia.realizacja@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 123 5583